ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543