ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2563
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2555