ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนกฤษณา
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2543