ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555