ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดนทีคมเขต
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549