ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไสขาม
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2547
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2528
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555