ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดกงตาก
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537