ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2516
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2530
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560