ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
บ้านพักครู แบบ 204/61(ฝ)
ปีที่สร้าง 2563
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535