ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดรัษฎาราม
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2555
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558