ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
อาคารเรียน
CS213B
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
318 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2531
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2531
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540