ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเวียงสระ
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์
204/27
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์
204/27
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้่านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2533
บ้่านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2550