ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านจีกแดก
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530