ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553