ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองจูบ
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555