ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสามหนอง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2549