ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524