ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
อาคารเรียน
วันครู
ปีที่สร้าง 2504
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
212 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522