ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553