ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2560
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2536