ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 45
ส้วม
สปช.604/2526
ปีที่สร้าง 2539
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531