ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559