ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539