ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกหัวภู
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2524
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549