ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530