ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556