ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบัว
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541