ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโพนแพง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2550
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548