ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2502
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2559