ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527