ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดงดาล
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2542