ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531