ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
313
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542