ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542