ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2541