ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาโฮง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2562
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550