ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2519
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557