ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนางิ้ว
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549