ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553