ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548