ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านพังงู
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563