ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556