ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2527