ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดทัพหลวง
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2541
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536