ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังพง
อาคารเรียน
ป.1จ.
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2496
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2520