ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542