ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555