ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลลานสัก
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
212 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2541
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545