ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโชคชัย
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552