ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2515
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555